پله گرانیت مروارید مناسب راه پله است ؟
پله گرانیت مروارید مشهد با استقامت بالا فشاری / ضربه / سرما / و تم رنگ بالا و یکدست
مناسب برای راه پله ساختمان و محیط داخل و پارک های میباشد